Privatumo politika

1. Šios privatumo taisyklės (toliau - "taisyklės") reglamentuoja pagrindinius principus ir tvarką, kuria remdamasis MOTOTEX.lt (toliau - "Pardavėjas") tvarko interneto parduotuvėje (toliau - "e-parduotuvė") Pirkėjų (toliau - "Jūsų") asmens duomenis.
Jūsų asmeninių duomenų tvarkymą nustato šios taisyklės, LR Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymas ir kiti teisės aktai, reglamentuojantys tokių duomenų rinkimą.

1.1. Pardavėjas įsipareigoja užtikrinti Pirkėjo asmens duomenų saugumą, įgyvendinti tinkamas technines ir organizacines priemones asmens duomenims apsaugoti nuo neteisėto sunaikinimo ar / ir atsitiktinio pakeitimo, atskleidimo ir nuo bet kokio kito neteisėto tvarkymo. Visi Pardavėjo darbuotojai bei jo atstovai įsipareigoja saugoti Pirkėjo asmens duomenis.

1.2. Asmens duomenis šiose Pirkimo pardavimo taisyklėse nustatyta apimtimi ir tvarka Pardavėjas gali teikti duomenų subjektui, siuntų pristatymo bendrovėms, taip pat kitiems duomenų gavėjams, kai pagal įstatymus, teismo sprendimus ir kitus teisės aktus Pardavėjas yra įpareigotas pateikti asmens duomenis.

1.3. Pirkėjas registracijos formoje turi pateikti pilną, išsamią ir teisingą informaciją apie save. Jeigu registracijos formoje bus pateikti netikslūs, melagingi ar klaidinantys duomenys, MOTOTEX.lt  turi teisę anuliuoti pateiktą užsakymą.

1.4. Registracijos formoje asmens duomenis pateikęs pirkėjas turi teisę reikalauti, kad būtų nemokamai pataisyti visi jo asmens duomenų netikslumai. Kiekvienas klientas, prisijungęs prie savo paskyros, gali susipažinti su savo duomenimis, juos pasitikrinti, keisti arba ištrinti.

1.5. Pardavėjas neperduoda Jūsų asmens duomenų trečiosioms šalims, negavusi Jūsų atskiro sutikimo, išskyrus LR įstatymų nustatyta tvarka.

1.6. Šioms privatumo taisyklėms yra taikoma LR teisė. Visi nesutarimai dėl šių taisyklių vykdymo yra sprendžiami derybų keliu. Nepavykus susitarti, nesutarimai yra sprendžiami LR įstatymų nustatyta tvarka.